مینا

مینا جان تا این لحظه 3 سال و 9 ماه و 13 روز سن دارد

بررسی اثربخشی برنامه اصلاح عزت نفس ضمنی بر افزایش عزت نفس ضمنی و کاهش ترس از ارزیابی منفی ضمنی در افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی

بررسی اثربخشی برنامه اصلاح عزت نفس ضمنی بر افزایش عزت نفس ضمنی و کاهش ترس از ارزیابی منفی ضمنی در افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی

اختلال اضطراب اجتماعی، رایج‌ترین اختلال اضطرابی و سومین اختلال شایع روان‌پزشکی به حساب می‌آید

دانلود بررسی اثربخشی برنامه اصلاح عزت نفس ضمنی بر افزایش عزت نفس ضمنی و کاهش ترس از ارزیابی منفی ضمنی در افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی

اختلال اضطراب اجتماعی
عزت نفس ضمنی
ترس از ارزیابی منفی ضمنی
 IAT
شرطی‌سازی ارزشی زیرآستانه‌ای
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 334 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 148

اختلال اضطراب اجتماعی، رایج‌ترین اختلال اضطرابی و سومین اختلال شایع روان‌پزشکی به حساب می‌آید. امروزه پژوهش‌های بالینی در حوزه بررسی سازوکارهای زیربنایی اضطراب اجتماعی به منظور دستیابی به درمان‌های موثر به خصوص درمان‌های شناختی افزایش چشم‌گیری پیدا کرده است. افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی تداعی‌های خودکار منفی نسبت به خود داشته و به دنبال آن انتظار مورد ارزیابی منفی قرار گرفتن از جانب دیگران را دارند. در واقع عزت نفس ضمنی آن‌ها پایین و ترس از ارزیابی منفی ضمنی‌شان بالاست. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی روش شرطی‌سازی ارزشی زیرآستانه‌ای بر افزایش عزت نفس ضمنی و کاهش ترس از ارزیابی منفی ضمنی و ارزیابی اثربخشی این روش بر کاهش سطح اضطراب اجتماعی، از بین رفتن اختلال و عزت نفس آشکار در افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی است. در این پژوهش دو گروه از افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی که در هر گروه 20 نفر به طور تصادفی گمارده شده بودند، قرار گرفتند. در ابتدا هر دو گروه پرسشنامه‌های اضطراب اجتماعی کانور، اضطراب اجتماعی لیبوویتز، عزت نفس روزنبرگ و افسردگی بک را تکمیل کرده، سپس با استفاده از آمایه رایانه‌ای IAT نمره عزت نفس ضمنی و ترس از ارزیابی منفی ضمنی‌شان مورد سنجش واقع شد. در مرحله بعد مداخله شرطی‌سازی ارزشی زیرآستانه‌ای به مدت 3 روز نامتوالی بر روی گروه آزمایش اجرا شد. تمام این مراحل برای گروه کنترل نیز با اجرای مداخله شرطی‌سازی ارزشی زیرآستانه‌ای با محرک خنثی انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که شرطی‌سازی ارزشی زیرآستانه‌ای منجر به افزایش عزت نفس ضمنی و کاهش ترس از ارزیابی منفی ضمنی افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی شد. همچنین سطح اضطراب اجتماعی این افراد کاهش پیدا کرد ولی تغییر قابل توجهی در کل اختلال اضطراب اجتماعی و عزت نفس آشکار آن‌ها مشاهده نشد.

 

کلید واژه: اختلال اضطراب اجتماعی، عزت نفس ضمنی، ترس از ارزیابی منفی ضمنی، IAT، شرطی‌سازی ارزشی زیرآستانه‌ای

 فهرست مطالب

عنوان صفحه

 فصل اول: مقدمه

1-1-مقدمه  2

1-2- بیان مساله  4

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش 7

1-4- اهداف پژوهش 10

1-5- تعریف مفهومی اصطلاحات و متغیرها 10

1-5-1- اختلال اضطراب اجتماعی 10

1-5-2- عزت نفس ضمنی 10

1-5-3- ترس از ارزیابی منفی ضمنی11

1-5-4-تداعی‌های ضمنی 11

1-5-6- عزت نفس  12

1-5-7-شرطی سازی ارزشی12

1-5-8- برنامه شرطی سازی ارزشی زیر آستانه‌ای 13

1-6- تعریف عملیاتی متغیرها 13

1-6-1- اختلال اضطراب اجتماعی 13

1-6-2- عزت نفس ضمنی 13

1-6-3- ترس از ارزیابی منفی ضمنی 14

1-6-4- عزت نفس آشکار 14

 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه

2-1- مبانی نظری  16

2-1-1-اختلال اضطراب اجتماعی 16

2-1-1-1-شیوع اختلال اضطراب اجتماعی 17

2-1-1-2-تفاوت‌های جنسیتی در اضطراب اجتماعی  18

2-1-1-3-سبب شناسی 19

2-1-1-3-1- تبیین‌های روان پویشی 19

2-1-1-3-2- تبیین‌های انسانی نگر و هستی نگر 19

2-1-1-3-3- تبیین‌های رفتاری 19

2-1-1-3-4- تبیین‌های شناختی 20

2-1-1-3-4-1- الگوی طرحواره‌ای بک 20

2-1-1-3-4-2- مدل کلارک و ولز (1995)  22

2-1-1-3-4-3- مدل راپی و هیمبرگ(1995)  23

2-1-1-3-4-4- مدل هافمن و بارلو (2002) 24

2-1-1-3-4-5- تبیین‌های مبتنی بر عوامل فرهنگی- اجتماعی 25

2-1-1-3-4-6- تبیین‌های زیستی 26

2-1-1-3-4-7- مدل کیمبرل (2008) 27

2-1-1-3-4-8- نظریه تکاملی اضطراب اجتماعی گیلبرت 28

2-1-1-3-4-9- مدل راپی و اسپنس (2004)  28

2-1-1-4- راهبردهای درمانی اضطراب اجتماعی 31

2-1-1-4-1-دارودرمانی 32

2-1-1-4-2-روان درمانی 33

2-1-1-4-2-1- رفتاردرمانی 33

2-1-1-4-2-1-1- حساسیت زدایی تدریجی 33

2-1-1-4-2-1-2- مواجهه درمانی 34

2-1-1-4-2-1-3- آموزش مهارت­های اجتماعی 34

2-1-1-4-2-2- شناخت درمانی 35

2-1-1-5-همایندی  37

2-1-1-6-مقایسه با دیگر سازه ها 38

2-1-1-6-1- اختلال اضطراب اجتماعی و کم‌رویی  38

2-1-1-6-2- اختلال اضطراب اجتماعی و آگورافوبیا 39

2-1-1-6-3- اختلال اضطراب اجتماعی و اضطراب طبیعی 40

2-1-1-6-4- اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال شخصیت اجتنابی41

2-1-2-عزت نفس 44

2-1-2-1-نظریاتی در باب نگرش خود 44

2-1-2-1-1- دسترس‌پذیری و نیروی تداعی 44

2-1-2-1-2- دیدگاه دسترس پذیری نگرش 45

عنوان صفحه

 2-1-2-1-3- الگوی MODE فازیو 46

2-1-2-1-4- یادگیری تداعی‌گرایانه 46

2-1-3- آستانه‌ها  47

2-1-3-1- ادراک زیر آستانه‌ای 48

2-1-3-2- اثرات ادراک زیرآستانه‌ای 49

2-1-3-2-1- همبسته‌های عصبی 50

2-1-3-2-2- اثرات هیجانی و ارزشی 50

2-1-3-2-3- اثرات معنایی پایه 50

2-1-3-2-4- قضاوت‌های اجتماعی 51

2-1-3-2-5- رفتار  51

2-1-4- فرایندهای ضمنی 52

2-1-5- شرطی سازی ارزشی 53

2-1-5-1- شرطی‌سازی ارزشی و شرطی‌سازی پاولفی 55

2-1-5-2- شباهت‌های شرطی‌سازی ارزشی (EC) و شرطی‌سازی پاولفی (PC) 56

2-1-5-5- رویکردهای نظری شرطی سازی ارزشی 60

2-1-5-5-1- دیدگاه انتسابی 60

2-1-5-5-2- دیدگاه کل‌گرایانه 61

2-1-5-5-3- دیدگاه اسناد نادرست ضمنی 61

2-1-5-5-4- دیدگاه طبقه‌بندی مفهومی 62

2-1-5-5-6- دیدگاه گزاره‌ای 63

2-1-5-6- کاربردهای شرطی سازی ارزشی64

2-2- پیشینه عملی  65

2-3- سوالات پژوهش 78

 فصل سوم: روش پژوهش

3-1- نوع پژوهش  80

3-2-جامعه آماری  80

3-3- نمونه و روش نمونه‌گیری 80

3-4- ابزار پژوهش  81

 3-4-1- پرسشنامه اضطراب اجتماعی لیبوویتز (LSAS)  81

3-4-2- پرسشنامه هراس اجتماعی (SPIN) 82

3-4-3- مقیاس عزت نفس روزنبرگ 83

3-4-4-پرسشنامه افسردگی بک 84

3-4-5- آزمون تداعی ضمنی (IAT) 85

3-4-5- 1- ساخت آزمون سنجش عزت نفس ضمنی (IAT) 85

3-4-5- 2- ساخت آزمون سنجش ترس از ارزیابی منفی ضمنی (IAT) 87

3-4-6- برنامه آموزش شرطی سازی ارزشی زیر آستانه‌ای 87

3-5- روش اجرا  88

3-6- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات 89

 فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

4-1-آماره‌های توصیفی مربوط به متغیرهای جمعیت‌شناختی 91

4-2- تحلیل توصیفی داده‌ها 93

4-3- تحلیل استنباطی داده‌ها 96

4-3-1- سوال اول  98

4-3-2- سوال دوم  99

4-3-3- سوال سوم  100

4-3-4- سوال چهارم 100

4-3-5- سوال پنجم 101

4-3-6- سوال ششم  102

 فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1- بحث و نتیجه‌گیری در مورد سوال اول پژوهش  104

5-2- بحث و نتیجه‌گیری در مورد سوال دوم پژوهش  106

5-3- بحث و نتیجه‌گیری در مورد سوال سوم پژوهش  108

5-4- بحث و نتیجه‌گیری در مورد سوال چهارم پژوهش  109

5-5- بحث و نتیجه‌گیری در مورد سوال پنجم پژوهش  110

5-6- بحث و نتیجه‌گیری در مورد سوال ششم پژوهش  111

 5-7- یکپارچه‌نگری پژوهش 113

5-8- کاربردهای نظری پژوهش 113

5-9- کاربردهای عملی پژوهش 114

5-10- محدودیت‌های پژوهش 114

5-11- پیشنهادهای پژوهش 15

5-11-1- پیشنهادهای کاربردی 115

5-11-2- پیشنهادهای پژوهشی 115

 فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی  116

منابع انگلیسی  120

 پیوست‌ها

برگه اطلاعات و رضایت نامه پژوهش131

پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ132

پرسشنامه اضطراب اجتماعی لیبوویتز133

پرسشنامه اضطراب اجتماعی SPIN 135

پرسشنامه افسردگی بک 136

اسلایدهای مرتبط با آزمون عزت نفس ضمنی139

اسلایدهای مرتبط با آزمون ترس از ارزیابی منفی ضمنی 140

 فهرست جدول‌ها

عنوان صفحه

 جدول 4-1- میانگین و انحراف استاندارد سن در دو گروه آزمایش و کنترل91

جدول4-2- میانگینو انحراف استاندارد تحصیلات در دو گروه آزمایش و کنترل92

جدول4-3- داده‌های توزیع فراوانی وضعیت تاهل در گروه آزمایش 92

جدول4-4- داده‌های توزیع فراوانی وضعیت تاهل در گروه کنترل 93

جدول 4-5- داده‌های توصیفی متغیر نمره عزت نفس ضمنی 93

جدول4-6-داده‌های توصیفی متغیر ترس از ارزیابی منفی ضمنی 94

جدول4-7- داده‌های توصیفی اضطراب اجتماعی94

جدول4-8-داده‌های توصیفی متغیر اضطراب اجتماعی لیبوویتز95

جدول4-9- داده‌های توصیفی متغیر عزت نفس آشکار (روزنبرگ) میانگین 95

جدول4-10- آزمونtمستقل متغیر سن 96

جدول 4-11- آزمونtمستقل متغیر اضطراب اجتماعی  96

جدول 4-12- آزمونtمستقل متغیر اضطراب اجتماعی (لیبوویتز) 96

جدول4-13- آزمونtمستقل متغیر عزت نفس آشکار (روزنبرگ) 97

جدول 4-14- آزمونtمستقل متغیر عزت نفس ضمنی 97

جدول4-15- آزمونtمستقل متغیر ترس از ارزیابی منفی ضمنی 97

جدول4-16- تحلیل کوواریانس یک راهه متغیر عزت نفس ضمنی 98

جدول4-17- تحلیل کوواریانس یک راهه متغیر ترس از ارزیابی منفی ضمنی 99

جدول4-18- تحلیل کوواریانس یک راهه متغیر اضطراب اجتماعی 100

جدول4-19- تحلیل کوواریانس یک راهه متغیر سطح اضطراب اجتماعی 101

جدول4-20- تحلیل کوواریانس یک راهه متغیر عزت نفس آشکار (روزنبرگ) 102

جدول4-21- همبستگی عزت نفس آشکار (روزنبرگ) و عزت نفس ضمنی 102

دانلود بررسی اثربخشی برنامه اصلاح عزت نفس ضمنی بر افزایش عزت نفس ضمنی و کاهش ترس از ارزیابی منفی ضمنی در افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی


تاریخ : 26 فروردین 1400 - 13:31 | توسط : نی نی | بازدید : 143 | موضوع : وبلاگ | نظر بدهید

طرح برچسب لایه باز گلاب، برچسب لایه باز عرقیات گیاهی (گلاب)

برچسب psd گلاب و عرقیات psd لیبل گلاب فتوشاپ لیبل عرقیات گیاهی psd برچسب عرقیات گیاهی
دسته بندی فایل های لایه باز و PSD
بازدید ها 15
فرمت فایل zip
حجم فایل 8668 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1
طرح برچسب لایه باز گلاب، برچسب لایه باز عرقیات گیاهی (گلاب)

فروشنده فایل

کد کاربری 19487
کاربر

طرح برچسب لایه باز گلاب ،برچسب لایه باز عرقیات گیاهی (گلاب)

طرح برچسب لایه باز گلاب -برچسب لایه باز عرقیات گیاهی

رزولیشن 300

کیفیت مناسب برای چاپ

مد :cmyk بهترین حالت برای چاپ

فرمت فایل psd

قابل ویرایش متن

تعداد فایل یک عدد


تاریخ : 25 فروردین 1400 - 14:20 | توسط : نی نی | بازدید : 134 | موضوع : وبلاگ | نظر بدهید

پاورپوینت کتاب آتشفشان شناسی تالیف دکتر علی درویش زاده

پاورپوینت کتاب آتشفشان شناسی تالیف دکتر علی درویش زاده

دانلود پاورپوینت کتاب آتشفشان شناسی تألیف دکتر علی درویش زاده، در قالب ppt و در 165 اسلاید، قابل ویرایش، شامل فصل اول آتشفشان شناسی، فصل دوم منشا مواد آتشفشانی، فصل سوم رده بندی فعالیتهای آتشفشانی، فصل چهارم حالتهای مختلف مواد آتشفشانی، فصل پنجم علل و پراکندگی آتشفشانهای عصر حاضر

دانلود پاورپوینت کتاب آتشفشان شناسی تالیف دکتر علی درویش زاده

پاورپوینت کتاب آتشفشان شناسی تالیف دکتر علی درویش زاده
خلاصه کتاب آتشفشان شناسی تالیف دکتر علی درویش زاده
کتاب آتشفشان شناسی تالیف درویش زاده
کتاب آتشفشان شناسی علی درویش زاده
آتشفشان شناسی
منشا مواد آتشفشانی
رده بندی فعالیتهای آتشفشانی 
حالتهای مختلف مواد آتشفشانی
علل و پراکندگی آتشفشانهای عصر حاضر
دسته بندی زمین شناسی
فرمت فایل ppt
حجم فایل 2490 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 165

دانلود پاورپوینت کتابآتشفشان شناسیتألیف دکتر علی درویش زاده، در قالب ppt و در 165 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

 

فصل اول: آتشفشان شناسی

مقدمه 

تعریف آتشفشان

مثال های مشهوراز فوران های عهد حاظر

مشخصات دستگاه آتشفشان

گنبد یا دم

رابطه بین شکل آتشفشان و ترکیب گدازه

 

فصل دوم: منشا مواد آتشفشانی

مقدمه

تركیب ماگما

اقسام ماگما

فرایند های تشكیل ماگما

منشا ماگما ها

اختصاصات فیزیكی ماگما

علل صعود مواد مذاب

سری سنگ های آتشفشانی

رده بندی شیمیایی سری ها

هاوایی و مدل مك دونالد

رابطه ریتمن كونو

 

فصل سوم:  رده بندی فعالیتهای آتشفشانی

مقدمه

رده بندی بر اساس اهمیت مواد خارج شده 

اقسام آتشفشانها

 

فصل چهارم: حالتهای مختلف مواد آتشفشانی

مقدمه

اهمیت گاز در فوران های آتشفشانی

گازهای آتشفشانی

گدازه آتشفشانی

نهشته‏هاى ولكانى كلاستیك

مواد جامد آتشفشانی

 

فصل پنجم:  علل و پراکندگی آتشفشانهای عصر حاضر

مقدمه

آتشفشانی و جابجایی صفحات

علل پیدایش آتشفشانها

 

فصل ششم:  سوانح آتشفشانی و مراقبت ازآتشفشانهای عصر حاضر

مقدمه

سوانح آتشفشانی

مراقبت از آتشفشانهای فعال

علائم قراردادی فورانها

نکات مثبت آتشفشانها

ژئوترمال

انرژی ژئوترمال در ایران

نقش آتشفشانها در تغییر آب و هوای زمین

پیشگویی وقایع آتشفشانی

تهیه نقشه های خطر

بانک اطلاعاتی و فعالیت آتشفشانی

 

فصل هفتم:  آتشفشانی و تکتونیک

مقدمه

رابطه بین شیمى گدازه و موقعیت جغرافیایى آتشفشان

عامل اصلی اختلاف ترکیبات ماگماهای اولیه

آتفشانها و زمین ساخت صفحه ای

 

فصل هشتم:  فعالیتهای آتشفشانی در ایران

مقدمه

گسترش آتشفشانهای سنوزوئیک ایران

آتشفشانهای کوارترنر

چشمه های معدنی و آبگرم

نظریه های مربوط به آتشفشانهای ترسیر در ایران

 

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینت " کتابآتشفشان شناسیتألیف دکتر علی درویش زاده "  می باشد که در حجم 165 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان به عنوان ارائه کلاسی (سمینار و کنفرانس کلاسی) مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت گردیده است و قالب آن را نیز به دلخواه می توان تغییر داد.

دانلود پاورپوینت کتاب آتشفشان شناسی تالیف دکتر علی درویش زاده


تاریخ : 19 فروردین 1400 - 15:36 | توسط : نی نی | بازدید : 143 | موضوع : وبلاگ | نظر بدهید

بررسی فرآیند تولید و كاربرد الیاف فوق ظریف و نانو

بررسی فرآیند تولید و كاربرد الیاف فوق ظریف و نانو

به منظور تولید الیاف نانو دو روش كلی وجود دارد، روش اول، تولید الیاف با استفاده از كاتالیزور می باشد كه در این روش الیاف در بستر مخصوص یا محلول اختصاص داده شده منعقد می شوند، استفاده از كاتالیزور شناور برای تولید مناسب تر از كاتالیزور دانه دار شده می باشد زیرا میزان كاتالیزور موجود در بستر محلول همواره تحت كنترل می باشد روش دیگر تولید الكتروریسی

دانلود بررسی فرآیند تولید و كاربرد الیاف فوق ظریف و نانو

فرآیند تولید الیاف فوق ظریف و نانو
تاریخچه تولید الیاف نانو
ریسندگی الیاف نانو پلیمری
نانو مواد
دسته بندی نساجی
فرمت فایل doc
حجم فایل 5960 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 134

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

چكیده................................. 1

فصل اول : نانو تكنولوژی و تاریخچه تولید الیاف نانو

1-1)مقدمه............................. 3

2-1)نانو مواد و طبقه بندی آنها ....... 4

     1-2-1)نانو فیلمهای نازك.......... 5

     2-2-1)نانو پوششها................ 6

     3-2-1)نانو خوشه ها............... 7

     4-2-1)نانو سیمها ونانو لوله ها... 8

     5-2-1)روزنه های نانو............. 9

     6-2-1)نانو ذرات.................. 9

3-1)الیاف نانو........................ 10

4-1)تاریخچه تولید الیاف نانو.......... 11

فصل دوم : روشهای تولید الیاف نانو

1)تهیه الیاف نانو به روش كا تا لیزور شناور  18

      اثر سولفور...................... 21

      اثر دمای تبخیر ماده خام......... 23

      اثر هیدروژن..................... 25

2)ریسندگی الكترو اسپینینگ............. 27

     1-2)تئوری و فرایند ریسندگی الكترو اسپینینگ 27

     2-2)ریسندگی الكترو اسپینینگ...... 29

         1-2-2)ریسندگی الكترو اسپری... 29

         2-2-2)ریسندگی الكترو مذاب.... 30

         3-2-2)ریسندگی الكترو محلول... 32

     3-2)شروع جریان سیال پلیمری وتشكیل مخروط تیلور 35

     4-2)ناپایداری خمشی............... 36

     5-2)ریسندگی الیاف نانو پلیمری.... 38

     6-2)ساختار ومورفولوژی الیاف نانو پلیمری 38

     7-2)پارامترهای فرایند و مورفولوژی لیف  39

        1-7-2)ولتاژ اعمال شده......... 39

        2-7-2)فاصله جمع كننده-نازل.... 40

       3-7-2)شدت جریان پلیمر.......... 41

       4-7-2)محیط ریسندگی............. 41

     8-2)پارامترهای محلول............. 42

        1-8-2)غلظت محلول.............. 42

        2-8-2)رسانایی محلول........... 43

        3-8-2)فراریت حلال.............. 43

        4-8-2)اثر ویسكوزیته........... 44

     9-2)خواص الیاف نانو.............. 45

        1-9-2)خواص حرارتی............. 45

        2-9-2)خواص مكانیكی............ 46

     10-2)مزایای ریسندگی الكترو....... 46

     11-2)معایب ریسندگی الكترو........ 48

     12-2)بررسی اهداف ایده ال در ریسندگی الكترو 49

     13-2)ریسندگی الیاف دو جزئی پهلو به پهلو 51

     14-2)خصوصیات الیاف الكترو ریسیده شده   53

     15-2)ریسندگی الكتریكی الیاف نانو از محلولهای پلیمری...................................... 54

     16-2)ریسندگی الكترو الیاف پر شده با نانو تیوبهای كربن.................................. 58

     17-2)تعیین خصوصیات مكانیكی و ساختاری الیاف كربن الكترو ریسیده شده................................ 68

 

فصل سوم : كاربردهای مختلف الیاف نانو و نانوتكنولوژی در صنعت نساجی

مقدمه................................. 84

1-3)الیاف نانو گرافیت و كربن.......... 85

2-3)نمونه بافت و تزریق دارو........... 85

3-3)الیاف نانو با خاصیت كا تا لیزوری.. 87

4-3)فیلتراسیون........................ 88

5-3)كاربرد های كامپوزیتی.............. 90

6-3)كاربرد های پزشكی.................. 91

    1-6-3)پیوندهای شیمیایی............ 91

    2-6-3)نمونه بافت.................. 92

    3-6-3)پوشش زخم.................... 93

    4-6-3)تزریق دارو.................. 94

    5-6-3)دندانپزشكی.................. 94

7-3)مواد آرایشی....................... 95

8-3)لباس محافظتی...................... 96

9-3)كاربرد الكتریكی و نوری............ 97

10-3)كشاورزی.......................... 97

11-3)كاربردهای نانو تكنولوژی در نساجی. 98

     1-11-3)دفع آب(ابگریزی)........... 98

     2-11-3)محافظت در برابر اشعه uv.... 100

    3 -11-3)ضد باكتری.................... 101

    4-11-3)آنتی استاتیك............... 103

    5-11-3)ضد چروك.................... 104

12-3)كنترل كیفیت در تولید كامپوزیتهای الیاف نانو الكترو اسپان................................. 105

    توزیع یكنواختی الیاف نانو......... 106

    سنجش الیاف بصورت اتوماتیك......... 108

    آزمایش مقاومت در برابر عوامل محیطی 109  

دستگاه آزمایش خمیدگی DL............... 110

13-3)الیاف نانو كامپوزیت الكترو اسپان برای تشخیص بیو لوژیكی اوره........................... 111

14-3)تاثیر افرودن الیاف كربن بر روی خواص مكانیكی و كریستالی شدن پلی پروپیلن................................ 116

ضمیمه ................................ 125

نتیجه ................................ 129

منابع و مآخذ.......................... 131

 

چكیده :

به منظور تولید الیاف نانو دو روش كلی وجود دارد، روش اول، تولید الیاف با استفاده از كاتالیزور می باشد كه در این روش الیاف در بستر مخصوص یا محلول اختصاص داده شده منعقد می شوند، استفاده از كاتالیزور شناور برای تولید مناسب تر از كاتالیزور دانه دار شده
می باشد زیرا میزان كاتالیزور موجود در بستر محلول همواره تحت كنترل می باشد. روش دیگر تولید الكتروریسی می باشد كه می توان نانو الیاف منفرد و ممتد را به میزان تولید بالا تهیه نمود. در این روش نانو الیاف پلیمری می توانند مستقیماً از محلول پلیمری به نانو الیاف پلیمری تبدیل شوند.

الكتروریسی ریسیدن نانو الیاف پلیمری تا قطر چند ده نانو متر، روشی است كه تكیه بر نیروهای الكترواستاتیكی دارد. در این فرآیند، بین قطره ای از محلول پلیمری یا مذاب كه در نوك نازل آویزان است و یك صفحه فلزی جمع كننده پتانسیل الكتریكی اعمال می شود. با بالا رفتن میدان الكتریكی قطره پلیمری شروع به كشیده شدن می كند تا اینكه این نیرو بر نیروی تنش سطحی قطره غلبه كرده و یك جت شارژ شده بسیار نازك از محلول پلیمری از سطح قطره خارج شده و به سمت فلز جمع كننده سرعت می گیرد. پس از طی مسیر كوتاهی دافعه متقابل شارژهای حمل شده در سطح جت، آنرا خم كرده و جت، مسیر خود را بصورت مارپیچ و حلقه ای ادامه خواهد داد. بدین ترتیب جت در فاصله كم نازل تا جمع كننده
می تواند مسیر بسیار زیادی را طی كرده، تا نیروهای الكتریكی آنرا هزاران بار كشیده و ظریف نمایند.

استفاده از این تكنولوژی های جدید ما را در انجام كارهایی كه زمانی غیر ممكن
می نموده رهنمون می سازد، در سال های اخیر از این شیوه برای ساخت الیاف نانو در محدوده وسیعی از پلیمرها و در كاربردهای مختلف نظیر ساخت فیلترها، تقویت در كامپوزیت ها، كامپوزیت های شفاف، نانو الیاف كربن، نانو الیاف هادی، نانو الیاف توخالی، نانو الیاف سرامیكی، سنسورهای بسیار حساس، قالب برای رشد بافت زنده بدن، پر كردن بافت های آسیب دیده، بافت های ضد باكتری، حمل دارو، پوشش زخم، ماسك های آرایشی و ... به كار رفته است.

 

فصل اول

نانو تكنولوژی و تاریخچه تولید الیاف نانو

1-1 )مقدمه:

مفهوم نانوتکنولوژی جدید نمی باشد و از بیش از 40 سال پیش آغاز گردیده است، بر اساس تعریفNNI نانو تکنولوژی عبارت است از بکار بردن ساختارهایی با حداقل یک بعد در اندازه نانومتر برای ساخت مواد، وسایل و سیستم هایی با خواص بدیع و قابل توجه که مربوط به اندازه نانو آنها می باشد. نانو تکنولوژی نه تنها ساختارهای کوچک تولید می کند بلکه تکنولوژی ساخت پیشرفته ای می باشد که می تواند کنترل کم هزینه ای برای ساختار ماده ایجاد نماید. نانوتکنولوژی در بهترین صورت به این گونه توصیف می شود که فعالیت هایی هستند در حد اتمها و مولکول ها که کاربردهایی در دنیای واقعی دارند. قطعات نانو که به طور معمول در محصولات تجاری استفاده می شوند، در حدود یک تا صد نانومتر هستند. [1]

نانو تکنولوژی به صورت روزافزونی توجه دنیا را به خود جلب نموده چرا که به عنوان ارائه کننده پتانسیل بالایی از محدوده های وسیع، مصارف شناخته شده است. خواص جدید و
بی نظیر مواد نانو نه تنها دانشمندان و محققین بلکه تجارت را به خود جلب کرده که به دلیل پتانسیل بالای اقتصادی آن می باشد.[1]

همچنین نانو تکنولوژی پتانسیل تجاری واقعی برای صنعت نساجی دارد این امر به طور عمده به خاطر این واقعیت است که روش های مرسوم که برای دادن خواص مختلف به پارچه استفاده می گردند معمولا اثر دائمی ندارند و کارایی خود را بعد از شستشو و یا بر اثر پوشیدن از دست می دهند. نانو تکنولوژی می تواند دوام بالایی برای پارچه ها ایجاد کند چرا که قطعات نانو سطح بزرگی از نسبت مساحت به حجم و نیز انرژی سطحی بالایی دارند، بنابراین بستگی بیشتری با پارچه داشته و منجر به افزایش ماندگاری کاربردی آن می گردد. به علاوه پوششی از ذرات نانو روی پارچه بر خاصیت عبور هواو زیر دست آن اثری نمی گذارد بنابراین مزیت استفاده از نانو تکنولوژی در صنعت نساجی در حال افزایش است.خواصی که با استفاده از نانوتکنولوژی به پارچه داده می شود عبارتند از آب گریزی، ضد خاک،
ضد چروک، ضد باکتری، آنتی استاتیک، مقاومت در برابر اشعه یو وی، کند کردن توسعه آتش، بهبود در رنگ پذیری و غیره که در فصل های بعدی به آنها اشاره خواهد شد.[1]

2-1 )نانومواد:

مواد نانو ساختار در دهه گذشته به علت داشتن رفتار و ویژگیهای برجسته مورد توجه وسیع جامعه علمی و صنعتی جهان قرار گرفته است. ماده نانوساختاری به هر ماده ای اطلاق
می شود که حداقل یکی از ابعاد آن در مقایس نانومتر(زیر 100 نانومتر) باشد این تعریف صریحا انواع بسیار زیادی‌از ساختارها اعم از ساخته‌دست بشر یا طبیعت را شامل می شود.[1]

طبقه بندی نانو مواد: (Classification of Nanomaterials)                                                1- نانو فیلم های لایه نازک                                            (Nano Layer Thin Films)
2- نانو پوششهاNano Coatings)                                                                                   (
3- نانو خوشه ها                                                                      (Nano Clusters)   

4- نانو سیم ها و نانو لوله ها(Nano Tubes & Nano Wires)                                                
5- روزنه های نانو                                                    (Nano Pores)
6- نانو ذرات (Nano Particles  )                                                                                          در این بخش به معرفی هر گروه از این طبقات می پردازیم:

1-2-1) نانو فیلم های لایه نازک :                                                      (Nano Layer Thin Films)

در دنیای کنونی اصلاحات سطحی به یک فرآیند مهم و اساسی تبدیل شده است. در سه دهه گذشته سطوح و لایه های روی آن ها و پوشش دهی سطوح، افزایش کارایی و محافظت سطوح را به دنبال دارد. در این مورد روشهایی شامل ایجاد لایه های نازک یا پوشش ها بر روی سطوح موجود می باشند که به این ترتیب یک سطح جدید ساخته می شود. رسوب یک لایه نازک (نانو لایه) برای پوشش دهی در اکثر صنایع جایگاه مهمی یافته است. در واقع نانولایه ها فیلم های بسیار نازک و نانو پوششها سطح جدیدی از فناوری لایه های نازک
می باشند. نانو لایه ها باعث افزایش ارزش افزوده زیادی برای صنعت پوشش ها می شوند. نانو لایه ها دارای یک ساختار نانوذره ای می باشند که این ساختار یا از توزیع نانو ذرات در لایه ایجاد می شود و یا به وسیله یک فرآیند کنترل شده یک نانوساختار در حین رسوب ایجاد می شود. با افزایش لایه ها می توان طبقاتی از لایه های دارای ضخامت یک مولکول ایجاد کرد و ماده روکش شده هم خود می تواند به عنوان زیر لایه ای برای لایه دیگری از یک ترکیب متفاوت باشد. تابه حال چندین راه کار متفاوت برای خلق فیلم های فلزی و سرامیکی ایجاد شده است ولی معمولا شرایطی دارند که در آن مولکول های عالی تخریب می شوند. یکی از روش های ایجاد این لایه های نازک، لیتوگرافی می باشد که جدیداً به نانولیتوگرافی مشهور شده است چون توانایی ایجاد لایه های نانومتری را پیدا کرده است. قابل ذکر است که نانولایه ها در الکترونیک کاربرد زیادی را پیدا کرده اند. یکی از بزرگترین زمینه های کاربردی در فیلم های نازک استفاده از این نانولایه ها در اجزا و قطعات الکترونیکی، نوری و الکترواپتیکی است. همانند زیر لایه ها، خازن ها،قطعات حافظه،آشکار سازی های مادون قرمز و راهنماهای موجی. [1]

2-2-1) نانو پوششها: Nano Coatings)                                                                             (

پوششها دارای کاربردهای مختلف و متنوعی می باشند. پوشش ها برای محافظت، افزایش یا تزیین محصولاتی چون شیشه ها، فلزات، پلاستیک ها، کاغذ، کفشها، عینک های آفتابی، لوازم ورزشی، مبلمان، وسایل آشپزی، آلات پزشکی، الکترونیک و اتومبیل ها به کار می روند با این وجود هم پوشش ها و هم سطوحی که در مورد پوشش ها به کار می روند در معرض آسیب هایی از محیط اطراف مثل باران، برف، نمک ها ، رسوب های اسیدی، اشعه ماوراء بنفش نور آفتاب و رطوبت می باشند. ضمنا پوشش ها قابلیت خش برداشتن، تکه تکه شدن و یا آسیب دیدگی در زمان استفاده ، ساخت و حمل ونقل را دارند. با یافتن راههایی می توان از آسیب دیدن روکش ها جلوگیری کرد. همانطور که گفته شده فناوری نانو قادر به جلوگیری از خش برداشتن، تکه تکه شدن و خرده شدن روكش ها می باشد. از موارد استفاده نانو روکش ها
می توان به روکش های ضد انعکاس در مصارف خودرو سازی و سازه ای، روکش های محافظ (ضد خش، غیرقابل رنگ آمیزی و قابل شستشو آسان) و روکش های زینتی اشاره کرد. فناوری های روکش دهی پیشرفته همانند مواد مبتنی بر نانو ذرات سرامیکی می تواند منجر به مقاومت حرارتی بهبود یافته ومصارفی با مقاومت حرارتی بالاتر شود.[1]

از کاربرد این روکش ها در صنایع خودرو سازی و حمل و نقل می توان به نانوروکش های سرامیکی که موجب پایداری حرارتی و مقاومت به فرسایش در قطعات موتور می شوند، اشاره کرد.[1]

3-2-1 ) نانو خوشه ها:                                             (Nano Clusters)

در اوایل دهه 80 میلادی دانشمندان فیزیک کشف کردند که اتم های گازی، فلزی به شکل حباب های پایدار وبا تعداد اتم های مشخصی مجتمع می شوند. در دهه 90 آنها اثر مشابهی را در کار بر روی سطوحی مشاهده کرده اند که اتم های گازی می توانند به شکل خوشه هایی با   اندازه های ویژه روی سطح بچسبند. یک گروه با رهبری Qi- kue xueاز دانشگاه علوم چین سعی کردند که این فرآیند را با دقت بیشتر و با استفاده از اتم های سطحی سیلیکون به عنوان یک الگو کنترل کنند. آنها اتم های فلزی بر روی سطح بسیار منظم کریستال Si را بصورت بخار در آورده و با استفاده از میکروسکوپ SEM مشاهده کردند که خوشه یکنواخت در 5/1 تا 4 میلیمتر از سطح کریستال تشکیل شده است. همچنین مشاهده کردند که هر خوشه در نصف واحد شبکه کریستال Si تشکیل می شود و نیمی دیگر از کریستال را خالی می گذارد. با توجه به محاسبات انجام شده به این نتیجه رسیدند که اتم ها سطح را برای پیدا کردن مکانی که به کمترین مقدار انرژی برسند، جستجو می کنند. اگر خوشه ها دارای خاصیت آهن ربایی شوند می توانند برای وسایل، ذخیره اطلاعات که بسیار فشرده هستند و کاتالیست ها برای واکنش های شیمیایی استفاده شوند.[1]

4-2-1 )نانو سیم ها و نانو لوله ها:(Nano Tubes & Nano Wires)                                      نانو ساختارهای فعلی همانند نانو سیم ها، نانو لوله ها و یا نانو میله ها از موادی همانند نیمه     هادی ها، فلزات و یا کربن از طریق روش های مختلفی تولید می گردند. یکی از مشکلات بر سر راه تولید نانو لوله های کربنی خطی این است که می توانند در فرآیند تولید به صورت  شکل های متعددی در آید. (منفرد، چند لایه، پر شده و یا اصلاح سطحی شده) . لفظ نانو لوله در حالت عادی در مورد نانو لوله های کربنی به کار می رود که مورد توجه فراوانی از سوی محققان در دهه 90 قرار گرفته است. این دسته از نانومواد خواص جالب توجهی را به همراه خود دارند. یک خصوصیت مشهور آنها استحکام کششی برجسته آنهاست که نزدیک به 100 گیگاپاسکال یعنی بیش از 100 برابر استحکام فولاد است. نانو لوله های کربنی دارای خواص الکتریکی جالبی نیز می باشند. آنها بسته به Chirality می توانند رسانا، نانو لوله های فلزی و یا نیمه رسانا باشند و به دلیل توانمندی آنها در نانو الکترونیک جامعه پژوهشی توجه فوق العادی به آنها مبذول داشته است. نانو لوله های کربنی تک دیواره در مصارف الکترونیکی با بیشترین توجه روبرو شده اند. نانو لوله های کربنی خواص برجسته حرارتی را نیز در جهت لوله ها و نه عمود بر آن نشان داده اند. [1]

از کاربرد نانو لوله های کربنی می توان به بیوسنسورها برای تشخیص قند خون استفاده کرد همچنین نانو لوله های کربنی به عنوان پر کننده ای برای نانو کامپوزیت ها استفاده می گردند.

ویژگیهای جدیدی بخصوص از لحاظ استحکام در کامپوزیت شاهد باشیم. امروزه نانو لوله های کربنی با روش تولیدی CVD   از مقدار زیادی تا مقادیر چند گرمی به دست می آید.[1]

5-2-1 )روزنه های نانو :                                                                                           (Nano Pores)

مواد با روزنه هایی در محدودة نانو کاربردهای صنعتی جالبی را نشان می دهد. به علت ویژگیهای برجسته آنها با توجه به عایق حرارتی بودن، تحلیل مواد و کاربرد آنها به عنوان پر کننده هایی برای کاتالیزور در علم شیمی مورد توجه زیادی می باشند.این گروه از مواد پتانسیل بالایی در کاتالیست ها، عایق های حرارتی، موادالکترودی، فیلترهای محیطی و غشاها، به عنوان محل های تحویل داروی کنترل شده دارا می باشد.[1]

6-2-1) نانو ذرات:                                        (Nano Particles)

آخرین دسته از نانو مواد ، نانو ذرات می باشد. نانو ذرات از مدتها قبل مورد استفاده بوده اند. شاید اولین موارد استفاده از آنها در لعاب ظروف سفالی چینی ها باشد. در سالهای اخیر پیشرفت های بسیار بزرگی در زمینه امکان ساخت نانو ذرات از مواد گوناگون و امکان کنترل شدید بر روی اندازه، ترکیب و یکنواختی آنها صورت گرفته است. نانو ذرات از دهها و یا صد ها اتم یا مولکول با اندازه ها و مورفولوژی های مختلف (آمورف، کریستالی، کروی شکل، سوزنی شکل و غیره) ساخته شده است. اغلب نانو ذرات که به طور تجاری مورد استفاده قرار می گیرند به شکل پودر خشک و یا به صورت دیسپرس های مایع می باشد. البته نانو ذرات ترکیب شده (آمیخته شده) در یک محلول آلی یا آبی که به شکل سوسپانسیون یا خمیری شکل است نیز مورد توجه می باشد. برای رسیدن به یک توزیع پایدار و همگن از نانوذرات باید مواد وعامل های شیمیایی همانند سطح فعال ها و دیسپرس كننده ها را به آن بیفزاییم.[1]

3-1 )الیاف نانو :

تولید فیلامت های مصنوعی با استفاده از نیروهای الکترواستاتیک بیشتر از یک صد سال شناخته شده است. فرآیند ریسندگی الیاف با کمک نیروهای الکترواستاتیک به عنوان ریسندگی الکترو شناخته می شود. اخیرا نشان داده شده است که فرآیند ریسندگی الکترو قادر به تولید الیاف در محدوده کمتر از میکرون می باشد. ریسندگی الکترو توجه زیادی را در دهه اخیر نه تنها به دلیل قابلیت ریسندگی انواع گوناگون الیاف پلیمری به دست آورده است بلکه به دلیل پایداری در تولید الیاف در محدوده کمتر از میکرون نظرها را نیز به خود جلب کرده است. در علم لیف الیاف با قطرهای کمتر از 100 نانو معمولا به عنوان الیاف نانو طبقه بندی می شوند. این الیاف با روزنه های کوچکتر و سطح تماس بیشتر از الیاف معمولی کاربردهای زیادی را در نانو کاتالیزور، پیوند بافت، پوشاک محافظتی ، فیلتراسیون و الکترونیک نوری دارند.[2]

فرآیند ریسندگی الکترو از میدان الکتریکی با ولتاژ بالا برای تولید جریان های باردار الکتریکی از محلول پلیمر یا مذاب استفاده می کند که در قسمت خشک کن به وسیله تبخیر حلال الیاف نانو تولید می شوند. الیاف که دارای بار زیادی هستند توسط میدان باردار شده و به سوی جمع کننده که می تواند یک سطح تخت و یا دیسکی در حال چرخش باشد تا الیاف را جمع کند حرکت می کنند در روش های ریسندگی معمولی الیاف در برابر مجموعه ای از نیروهای کششی، جاذبه ای، آیرودینامیکی، رئولوژیکی و اینرسی قرار می گیرند. در ریسندگی الکترو ریسندگی الیاف اساساً از طریق نیروهای کششی صورت گرفته و در جهت محور جریان پلیمر به وسیله بارهای القا شده در میدان الکتریکی به دست می آید. [2]

4-1) تاریخچه تولید الیاف نانو :

فکر استفاده از الکتریسیته ساکن برای حرکت سیال به 500 سال پیش برمی گردد [5]. عبارت ریسندگی الکترو از ریسندگی الکترواستاتیک گرفته شده است که ایده اصلی آن به بیش از 60 سال پیش باز می گردد . این فرآیند اولین بار به وسیله زلنی در 1914 مطالعه شد.[2]

  • سرآغاز ریسندگی الکترو به عنوان یک روش ریسندگی لیف را می توان به اوایل دهه 1930 نسبت داد. در سال 1934 فرمالز اولین اختراع خود را در ارتباط با فرآیند و وسایل تولید فیلامنت های مصنوعی با استفاده از بارهای الکتریکی به ثبت رسانید.[2]

دانلود بررسی فرآیند تولید و كاربرد الیاف فوق ظریف و نانو


تاریخ : 15 فروردین 1400 - 14:29 | توسط : نی نی | بازدید : 169 | موضوع : وبلاگ | نظر بدهید

الگوی تصمیم‌گیری چند شرطی برای برون سپاری انتخاب قراردادها بر اساس تابع کاربردی مدل Electre e

الگوی تصمیم‌گیری چند شرطی برای برون سپاری انتخاب قراردادها بر اساس تابع کاربردی مدل Electre

چکیده در این مقاله مشکلات قرارداد برون سپاری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است این مشکلات اساساً در زمان انتخاب منابع به دست آمده رخ می‌دهد در اینجا قراردادهای برون سپاری در هر دو جنبۀ هزینه و کیفیت خدمات مورد بررسی قرار گرفته است در مرحله بعدی ممکن است زمان تحویل احتمالی و اعتماد به نفس در تعهد کیفیت را نیز شامل شود فرد تصمیم‌گیرنده در ا

دانلود الگوی تصمیم‌گیری چند شرطی برای برون سپاری انتخاب قراردادها بر اساس تابع کاربردی مدل Electre

برون سپاری انتخاب فروشنده
سرویس انتخاب برون سپاری
تصمیم‌گیری چند شرطی نظریه کاربردی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل rar
حجم فایل 325 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12

 

 

فهرست مطالب

  • چکیده
  • مقدمه
  • مشكل انتخاب در قرارداد برون سپاری
  • رویكردهای تصمیم چند شرطی
  • مدل تصمیم‌گیری
  • كاربردهای عددی
  • نتیجه‌گیری
  • منابع

 

دانلود الگوی تصمیم‌گیری چند شرطی برای برون سپاری انتخاب قراردادها بر اساس تابع کاربردی مدل Electre


تاریخ : 11 فروردین 1400 - 22:18 | توسط : نی نی | بازدید : 145 | موضوع : وبلاگ | نظر بدهید

استانداردهای بخش لیبر و زایمان

استانداردهای بخش لیبر و زایمان

استانداردهای بخش لیبر و زایمان

دانلود استانداردهای بخش لیبر و زایمان

استانداردهای بخش لیبر و زایمان
دسته بندی پرستاری
فرمت فایل pdf
حجم فایل 91 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 8

استانداردهای بخش لیبر و زایمان

دانلود استانداردهای بخش لیبر و زایمان


تاریخ : 10 فروردین 1400 - 18:22 | توسط : نی نی | بازدید : 137 | موضوع : وبلاگ | نظر بدهید

کتاب مدیریت ارتباط با مشتریان در شرکت آمازون، پلی به سوی دریای موفقیت و حاکمیت بازارهای جهانی

کتاب مدیریت ارتباط با مشتریان در شرکت آمازون، پلی به سوی دریای موفقیت و حاکمیت بازارهای جهانی

کتاب،مدیریت ارتباط بامشتریان درشرکت آمازون ،پلی به سوی دریای موفقیت و حاکمیت بازارهای جهانی با فرمت pdfو174صفحه


مشخصات فایل

تعداد صفحات 174
حجم 7534 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی مدیریت


توضیحات کامل


کتاب،مدیریت ارتباط بامشتریان درشرکت آمازون ،پلی به سوی دریای موفقیت و حاکمیت بازارهای جهانی


پیشگفتار؛

مشتریان امروزودرعصردیجیتال اختیاراتی دارند که هیچکدام از صاحبان کسب وکارها و مدیران ارشد ،کارشناسان و کارمندان این اختیارات را ندارند.آن ها می توانند مدیران و صاحبان کسب وکارها رابا احتیار تام خویش اخراج کنند.این امر نقطه عطف کلیدی برای مدیران و صاحبان کسب وکارهای عصر دیجیتال هست که با آینده نگری و تحقیقات بازاریابی با این مهم جامه عمل بپوشانند .و در ارائه محصولات خویش جانب نیاز مشتریان را بگیرند.

درعصر دیجیتال محصولات پیشنهادی باید با ذائقه مشتریان  هماهنگ و همسوباشد که مثال بازارآن نمونه محصولات در شرکت آمازون می باشد .«شرکت آمازون یکی از شرکت های پیشگام در زمینه ی ارائه محصولات پیشنهادی برای خرید های بعدی مشتریان است. هر زمان که مشتریان وارد حساب های کاربری خود می شوند، آمازون بر اساس خرید های قبلی آنها محصولات مختلفی را به آنها پیشنهاد می دهد.»

اخیرا این شرکت بخشی را به سایت خود اضافه کرده است و نام آن را «مشتریانی که این آیتم را خریده اند، این محصولات را نیز خریده اند» گذاشته است. این محصولات نه تنها باعث افزایش فروش مشتریان می شود، بلکه باعث می شود آنها احساس نکنند که آمازون آنها را تحت فشار گذاشته است.

روند بازگشت محصولات به مشتریان کاملا به صورت آنلاین و در حساب کاربری مشتریان انجام می شود. اگر مشکلی به وجود بیاید که توسط آن مشتری مجبور باشد به صورت تلفنی با مشتری صحبت کند، کارمندان این شرکت به جزئیات خرید و حساب کاربری آن مشتری دسترسی خواهند داشت تا بتوانند هرگونه مشکل را به سرعت برطرف نمایند.

مدیران امروزی در هرنقطه از این کره خاکی با از جف بزوس الگوبرداری کنند.زیرا که«قصد جف بزوس این است که مدیران با فلسفه اصلی آمازون که برپایه “گوش فرا دادن و از همه مهمتر فهمیدن و درک مشتری” است آشنا شوند. گوش دادن به مشتری کار راحتی به نظر می رسد ولی به منظور موفقیت بهتر سازمان هر کارمند باید قادر به درک نیازهای مشتریان باشد.

نکته قابل توجه این است که بزوف بر ساخت کالایی که براساس نیاز مشتریان شکل گرفته باشد تاکید فراوان داشت، با وجود این که می دانست ممکن است سال ها طول بکشد تا چنین سخت افزاری، متناسب با نیازهای مشتریان طراحی و ساخته شود. زمانی که از بزوف پرسیدند چه میزان زمان برای پروژه کیندل در نظر گرفته است، او پاسخ داد: “به هر میزانی که زمان در اختیار داریم.”

رهبران کسب و کار هرگز نباید از این واقعیت کلی که درواقع مشتریان هستند که دستمزد پرسنل و هزینه های  شرکت را پرداخت می کنند، منحرف شوند (هنری فورد).

شعار بزوف در مورد کیندل این بود: می خواهیم محصولی را تولید کنیم که سود آن در نتیجه استفاده مشتریان از آن باشد، نه از راه فروش آن محصول!

نقش مشتریان دربرهه فعلی به اندازه ای مهم است که درنگاه مدیران جهانی «صندلی خالی: یکی از مهمترین افراد در اتاق قلمداد می شود.»

“تمرکز بیشتر بر روی مشتری باعث مستحکم تر شدن و انعطاف پذیری سازمان می شود”

حتی در روزهای شروع کار آمازون، بزوس خیلی سخت بر ایجاد شرکتی که بر روی مشتریان خود تمرکز کامل داشته و تاکید می کرد. به همین دلیل در بسیاری از جلساتی که با حضور او تشکیل می شد،  یک صندلی خالی وجود داشت. بزوس پس از آن که  صندلی خالی را در جلسات به همراه می آورد، اعلام می کرد که این صندلی خالی باید توسط مشتری پر شود. “مهمترین فرد در اتاق”. در طول این جلسات حضور نامرئی ولی روشن مشتری باعث می شد در تصمیم گیری ها تفاوت زیادی ایجاد شود.

مدیران امروزی بایستی در مدیریت ارتباط با مشتری موفق به مشتریان خود احترام بگذارند.و این امر نقش پیچ تاریخی را دربقاء و ماندگاری کسب وکارهای امروزی ایفا می نماید؛زیرا که «“در دنیای واقعی اگر چنانچه باعث ناراحتی مشتریان شویم، آنها این تجربه را با ۶ نفر از دوستان خود در میان می گذارند ولی در دنیای مجازی مشتری نارضایتی خود را با ۶۰۰۰ کاربر در اینترنت در میان می گذارد.”»

به عنوان یکی از پیشگامان تجارت الکترونیک، کاملا مشخص است که بزوس قدرت مشتریان امروز را شناخته است. مشتریان امروز به یکدیگر گوش می دهند، به صورت آنلاین تحقیق می کنند و حتی شکایات خود را در شبکه های اجتماعی منتشر می کنند. برندهای بسیار معتبری بوده اند که به علت نحوه بد برخورد با یک مشتری سقوط زیادی را تجربه کرده اند.

تشکر از مشتریان و پاسخگویی به نیازهای آنان،رمز موفقیت مدیران در عصر دیجیتال محسوب می گردد و مدیران باید«برای خود با یک برنامه روشن مشخص کنند که چگونه می خواهند پاسخگوی شکایات مشتریان به صورت آنلاین باشند.» مهم نیست شما چقدر از مشتری به علت ارسال آنلاین شکایت عصبانی هستید ولی هیچ موقع از پاسخگویی به او و تشکر کردن چشم پوشی نکنید. تلاش برای ایجاد شرکت بر پایه محور مشتری امری مهم در مدیریت ارتباط با مشتری موفق است.

“اگر ما کارها را به گونه ای ترتیب دهیم که منافع ما با منافع مشتریانمان در یک سطح قرار گیرد، در دراز مدت هم به نفع مشتری خواهد بود و هم به نفع آمازون”

نکته جالب توجه این است که با وجود خدمت دهی خوب آمازون به مشتریانش، همچنان دلیل اصلی میلیاردها فروش سالانه آمازون به صورت دقیق مشخص نیست. چراکه دیگر سرویس خوب دادن مزیت رقابتی نبوده و تقریبا اکثر برندها به حد قابل قبولی از کیفیت در ارائه خدمات دست پیدا کرده اند.

راز موفقیت بزوس و تفاوت آن با دیگر ارائه دهندگان خدمات آنلاین،  در ایجاد شرکتی مشتری محور بود. مشتری محور بودن به او جرات می دهد تا در نوآوری و گرفتن تصمیم های سخت ریسک کند، چرا که او دارای ادراکی است که می تواند بهترین تصمیمات را برای مشتریان و همچنین آمازون اتخاذ کند و هردو در مسیر رشد گام بردارند.

در مصاحبه مجله فوربس بزوس گفت در شرکت مشتری محور آمازون، ما روی بهترین اهداف مالی خود برای سه ماه یا فصل آینده تمرکز نمی کنیم، بلکه روی نیازمندی های مشتریان و آنچه برای آنها مهم است تمرکز خود را می گذاریم. من فکر می کنم این جنبه از فرهنگ آمازون نادر است. و دلیل اصلی تفاوت آن با دیگر رقبا نیز چنین فلسفه و طرز فکر سازمانی است.

از عذر خواهی کردن نترسید

“در پی انجام یک  اشتباه دردناک،  اثر به جای مانده از کار اشتباه مان ، باعث شد در شرایط مختلف بهتر تصمیم گیری کنیم و تصمیماتی مطابق با ماموریت و اهداف کلان خود بگیریم . ”

در طول بیش از دو دهه، آمازون جایگاه خوبی به دلیل سرویس دهی خوب خود به مشتریان پیدا کرده است .

با این حال در سال ۲۰۰۹، زمانی که ارائه نسخه های آنلاین رمان های معروف “۱۹۸۴″ “مزرعه حیوانات” را برای کاربران کیندل حذف کردند، کاربران آنلاین اعتراض زیادی به این کار کرده و صورت سیاه آمازون را دیدند، همان چیزی که بزوس سخت تلاش می کرد از پیش آمد آن جلوگیری کند.

آمازون به سرعت یک بیانیه عذرخواهی با لحنی خشک و غیر انسانی را از طریق تیم مطبوعات به کاربران خود ارسال کرد. ولی چیزی که کاربران را دوباره به آمازون برگرداند عذرخواهی بی ریا و غیر رسمی جف بزوس بود. ترجمه متن عذرخواهی او را در ادامه بخوانید

“از این که ما در گذشته نسخه های کتاب ۱۹۸۴ و دیگر رمان ها را به صورت غیر قانونی در کیندل ارائه می کردیم از شما عذرخواهی می کنیم. راهکار ما برای حل این مشکل،  بسیار احمقانه و کاملا خارج از قوانین ما بود. ما کاملا شایسته انتقادهای شما هستیم. از اشتباه دردناکی که مرتکب شدیم، درس می گیریم تا در آینده تصمیمات بهتری اتخاذ کنیم، تصمیماتی که با ماموریت سازمانی ما همخوانی داشته باشد.

جف بزوس، موسس و مدیرعامل امازون دات کام جالب این جاست که این مشکل پیش آمده به سرعت فراموش شد و مردم  از جف به دلیل مسئولیت پذیری  او در قبال اشتباه خود، ستایش و تمجید کردند. درواقع پذیرش اشتباه از سوی جف باعث شد مشتریان تجربه بدی که درنتیجه تصمیمات آمازون گرفته بودند، ترمیم شود و دوباره نسبت به این شرکت حس خوبی پیدا کردند.پاسخگویی سریع به مشتریان و دل جویی از آن ها در مدیریت ارتباط با مشتری توصیه می شود.

شرکتها می توانند از  سامانه مدیریت ارتباط با مشتری سی آر ام منافع زیادی ببرند ، چرا که با فهم بیشتر مشتری می توان حجم بالاتری از خدمات را به وی عرضه کرد و روابط عمیق تری را گسترش داد .شرکت سی بل ادعا می کند که استفاده از سامانه مدیریت ارتباط با مشتری  ۱۶ درصد درآمد و ۲۱ درصد وفاداری مشتریان و بهره وری کارکنان را بالا می برد. شرکتها از سی آر ام برای تعامل و دسترسی به حداکثر ارزش تک تک مشتریان ، شناسایی بهترین فرد برای هدف گیری و فروش محصولات شرکت استفاده می کنند. بیشتر کارشناسان معتقدند که داده های خوب مشتری خود به خود برای شرکت یک مزیت رقابتی فراهم می نماید و همچنان که یک شرکت روابط نزدیکتری با مشتریان برقرار می کند ، ما باید انتظار درک بالاتری داشته باشیم . استفاده از تکنولوژی تعاملی این اجازه را می دهد که با شناخت سبک زندگی و ثبت تاریخچه هر مشتری ، بجای تعامل با داده های آماری گروهی مشتریان ، توانایی تعامل نفر به نفر را داشته باشیم . سی آر ام از آن روی مهم تلقی می گردد که فروش و وفاداری بیشتر به مشتریان فعلی را سبب شده ، سودبری بالاتر مشتری را در پی داشته ، حداکثر عکس العمل مفید به کمپین بازاریابی را همراه داشته و سرمایه گذاری اثر بخش تر را امکان پذیر می نماید .

به گفته جف بزوس ،« اگر آن طور که باید مشتریان را راضی نگه داشته و تجربه خوبی از خرید برای آنها به وجود بیاورید، آنها از برند شما به خوبی یاد کرده و شما را به دیگران معرفی می کنند. تبلیغات دهان به دهان بسیار اثر گذار هستند.»

یکی از عوامل موفقیت آمازون همین تبلیغات دهان به دهان است. به دلیل خدمات مشتریان فوق العاده آن مصرف کنندگان کاملا از آن اطمینان دارند.

نکته کلیدی دیگر شعارآمازون است که بایستی مدنظر مدیران قرارگیرد؛

این شعار شرکت آمازون است

We see our customers as invited guests to a party, and we are the hosts. It’s our job every day to make every important aspect of the customer experience a little bit better.

ما مشتریانمان را همچون میهمانان دعوت شده در نظر میگیریم که میزبان آنهاییم. این وظیفه هر روز ماست که هر جنبه‌ای از تجربه مشتریان را اندکی بهبود بخشیم.

آن چیزی که برای بیشتر مشتریان آمازون شگفت انگیز است، این است که به نظر می‌رسد سایت، آن‌ها را می‌شناسد. هر چه بیشتر از سایت استفاده می‌کنند، سایت بهتر آن‌ها را می‌شناسد. بنابراین آمازون می‌تواند تجربیات قبلی ما را به مشتریان یادآور شود، محصولاتی که ممکن است از آن‌ها استقبال شود را پیشنهاد می‌دهد و مشتریان را به اطلاعات بیشتری که به دنبال آن هستند، متصل کند. به همین دلیل کاربران در این سایت نام‌نویسی می‌کنند، اگر چه بدون نام‌نویسی هم آمازون قادر به انجام این کار است؛ اما با نام‌نویسی جنبه‌ی شخصی سازی بیشتری دارد. به بیان دیگر، آمازون در زمینه دانش درباره مشتری عملکرد فوق العاده‌ای داشته و این موجب می‌شود تا رضایت مشتریان در هر خرید بیشتر از قبل باشد.

بزوس در مصاحبه ای که با مجله فوربس داشت، یادآور شد که در شرکت مشتری محور آمازون، بر روی اهداف مالی طی سه ماه یا فصل آینده تمرکز نمی کنیم، بلکه بر روی نیازهای مشتریان و آن چه که برایشان مهم است، تمرکز داریم.

من فکر می کنم که این فرهنگ آمازون کمیاب است و مهم ترین علت تفاوت آمازون با سایر رقبا چنین طرز فکر سازمانی است.

پایان سخن این که رمز بقا و ماندگاری در کسب وکار های امروزی،فارغ از این که چه کسب وکاری داشته باشند ؛شنیدن صدای مشتریانی است که زود عصبانی می شنود و زودتر تصمیم می گیرند.

امید که این مطالب مورد توجه و استفاده سروران ارجمند در هرفعالیتی اعم از پژوهشگران ،استاد محترم دانشگاه ها و مدیران محترم کسب و کار ها قرا گیرد .

با احترام

دکتر محرم غفاری  gaffarim3@yahoo.com

فروردین ۱۴۰۰

 

فهرست مطالب

استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری شرکت آمازون. ۱۱

درباره شرکت آمازون. ۱۱

موفقیت CRM آمازون. ۱۲

جمع آوری اطلاعات.. ۱۲

ذخیره سازی اطلاعات شخصی.. ۱۳

پیشنهادات.. ۱۳

پشتیبانی از مشتری.. ۱۳

۷نکته کلیدی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) از دیدگاه مدیر عامل آمازون. ۱۴

مدیریت ارتباط با مشتری  (CRM) از دیدگاه مدیر عامل آمازون. ۱۴

بررسی استراتژی CRM برندهای برتر جهان.. ۱۷

شرکت اپل. ۱۸

رستوران زنجیره ای کی اف سی.. ۱۸

هواپیمایی لوفتهانزا ۱۸

هواپیمایی British Airways. 18

شرکت نوکیا ۱۸

رستوران زنجیره ای مک دونالد. ۱۸

کوکا کولا. ۱۸

کمپانی زارا ۱۸

کمپانی بی ام دبلیو. ۱۸

آمازون. ۱۸

استراتژی CRM هواپیمایی لوفتهانزا ۱۸

استراتژی CRM برند هواپیمایی British Airways. 19

استراتژی CRM شرکت اپل. ۲۰

استراتژی CRM برند نوکیا ۲۰

استراتژی CRM خودروسازی بی ام دبلیو. ۲۱

استراتژی CRM فست فود کی اف سی.. ۲۲

استراتژی CRM برند مک دونالد. ۲۳

کوکا کولا. ۲۴

استراتژی CRM برند زارا ۲۴

استراتژی CRM فروشگاه آمازون. ۲۵

چند دلیل برای اثبات اینکه شما به یک سامانه مدیریت ارتباط با مشتری حرفه ای نیاز دارید!. ۳۰

بررسی شیوه کسب و کار کمپانی آمازون.. ۳۲

چشم انداز و استراتژی.. ۳۲

به روز رسانی چشم انداز و اهمیت فناوری.. ۳۳

مصرف کنندگان آمازون. ۳۳

حاشیه سود بالا، قیمت پایین. ۳۳

مشتری مداری.. ۳۳

رقابت.. ۳۴

فروش رسانه ای.. ۳۴

بازاریابی.. ۳۴

حضور در هالیوود. ۳۴

مدیریت دانش در شرکت آمازون. ۳۵

معرفی شرکت آمازون. ۳۵

ایجاد ارزش به وسیله اصول مدیریت دانش در شرکت آمازون. ۳۵

یک پورتال، یک رابط.. ۳۶

مدیریت محتوا ۳۶

شخصی سازی فوق العاده ۳۶

مشتریان منبعی از اطلاعات.. ۳۶

اشتراک،هشدار و یادآورها ۳۷

بازخورد. ۳۷

عملکرد محور. ۳۷

رمز موفقیت آمازون استفاده هوشمندانه از نرم افزار CRM… 38

جمع آوری و ذخیره اطلاعات.. ۳۸

تبلیغات و پیشنهادها ۳۸

پشتیبانی.. ۳۹

آمازون و ابداع صف مجازی.. ۴۲

مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ECRM چیست؟. ۴۴

برقراری ارتباطی موثر و هدفمند با مشتریان کسب‌وکارتان. ۴۵

افزایش وفاداری مشتری.. ۴۷

بازاریابی مؤثرتر. ۴۸

بهبود خدمات و پشتیبانی مشتری.. ۴۹

راندمان بیشتر و کاهش هزینه. ۴۹

انواع CRM در سازمان ها ۴۹

نقاط کانونی قبل از اجرا ECRM… 50

توسعه استراتژی های تجاری متمرکز بر مشتری.. ۵۰

عملکرد مجدد تجارت.. ۵۱

مهندسی مجدد فرایند کار. ۵۱

گزینه های فناوری.. ۵۱

آموزش و آمادگی.. ۵۲

تجارت تبلیغات در آمازون چگونه رشد کرده است.. ۵۲

آمازون در ازای دریافت اطلاعات به مشتریان پول پرداخت می‌کند. ۵۴

رشد و توسعه بیزینس مدل آمازون. ۵۵

چشم انداز و ماموریت سایت آمازون. ۵۵

مدل کسب و کار و درآمد آمازون. ۵۶

استراتژی آمازون. ۵۶

جلب وفاداری مشتری ، کلید موفقیت آمازون. ۵۷

کلید موفقیت آمازون. ۵۸

فرهنگ معیارها: ۶۰

استراتژی‌های خلق تجربه مشتری در آمازون. ۶۳

هشت استراتژی کاربردی مدیریت تجربه مشتری که می توان از آمازون آموخت!. ۶۵

سوپرمارکت آنلاین آمازون، ‌بزرگترین غول سوپرمارکتی دنیا ۶۹

آینده هم‌اکنون آغاز می‌شود. ۷۰

اهمیت دادن به مشتری.. ۷۰

تحویل‌دهی مکرر و انعطاف پذیر. ۷۱

گام بعدی در خرده فروشی آنلاین. ۷۱

پنج استراتژی که آمازون را به موفقیت رساند. ۷۱

شناخت مشتریان. ۷۲

جمع آوری داده‌ها ۷۲

اهمیت ویژه به امور مشتریان. ۷۲

خلاقیت و نوآوری.. ۷۲

ایجاد یک استراتژی جامع CRM… 72

ساخت تجربه مشتری فوق العاده برای مشتری ها در سال ۲۰۲۰٫ ۷۲

مدیریت تجریه مشتری چیست؟. ۷۳

چرا تجربه مشتری اهمیت دارد؟. ۷۴

شانس بالای ماندن مشتری ها در کنار برند و وفاداری آنها ۷۴

LTV بالاتر. ۷۵

پروموشن های رایگان. ۷۵

۱۱ تاکتیک برای استراتژی تجربه فوق العاده مشتری.. ۷۵

مشتری های خود را بشناسید. ۷۶

یافتن محصولات خود را تسهیل نمایید. ۷۶

دسته بندی محصولات.. ۷۶

فیلتر کردن محصولات.. ۷۶

صفحات محصول خوب بسازید. ۷۷

از فیدبک های مشتری ها استفاده کنید و ریویوها را در معرض دید قرار دهید. ۷۷

به مشتری های خود آموزش دهید. ۷۷

بهینه سازی برای موبایل. ۷۷

آن را شخصی کنید. ۷۸

پروسه checkout را تسهیل نمایید. ۷۸

ایمیل های واضحی برای آنها ارسال نمایید. ۷۹

سریعتر ارسال نمایید. ۸۰

پشتیبانی از مشتری سریع و موثر پیاده کنید. ۸۰

چگونه میزان کلی تجربه مشتری را اندازه گیری کنیم. ۸۱

رضایت مشتری (CSAT). 81

Net promoter score. 81

پایبندی و وفاداری مشتری ها ۸۲

دو فروشگاه تجارت الکترونیک که تجربه های عالی همه جانبه در سرتاسر سایت ارائه می دهند. ۸۲

Sierra Designs. 82

Baskits. 85

بررسی چند نمونه موفق در پیاده‌سازی مدیریت دانش مشتری.. ۸۶

مزایای استفاده از راه‌های بهتر شدن رابطه با مشتریان در کار خود. ۸۹

آیا می دانید آمازون چگونه کالاهای خود را به دست مشتریان می رساند؟. ۹۰

انبارداری آمازون. ۹۰

استفاده از ربات در انبارداری.. ۹۱

چیدمان قفسه‌های انبار متناسب با زمان. ۹۲

استفاده از پهباد برای توزیع کالا. ۹۲

انبارهای در حال پرواز. ۹۴

بررسی و تحلیل محل زندگی مشتری توسط پهبادهای آمازون. ۹۵

آمازون فلکس.. ۹۵

آینده فروشگاه های هوشمند. ۹۷

بهترین راهکارها و روش‌های مشتری‌مداری در عصر جدید. ۱۱۰

مشتریان در عصر مدرن امروز، حرف اول را می‌زنند. ۱۱۰

مشتریان همان‌جایی می‌مانند که عشق دریافت کنند. ۱۱۰

از هفت نیروی مشتری بهره‌برداری کنید. ۱۱۱

۵ راهکار جف بزوس برای فروش بیشتر. ۱۲۱

مشتری، خریدار ارزش ها و تفاوت ها ۱۲۱

برای چه کسی تلاش می کنید؟. ۱۲۱

مشکلات شکلاتی.. ۱۲۲

به دنبال سرنخ ها باشید!. ۱۲۲

هوشمند باشید. ۱۲۳

چگونه آمازون به پلتفرمی ارزشمند در جهان تبدیل شد. ۱۲۳

ارزش ‌هایی که پلتفرم آمازون را منحصر به فرد می کند. ۱۲۴

منحصر به فرد بودن ارتباط با مشتری در آمازون. ۱۲۴

فرآیند های مفید در آمازون. ۱۲۴

بودجه هنگفت و پلتفرم هوشمندانه تبلیغات، سکوی پرتاب آمازون. ۱۲۵

جف بزوس، عاشق خلاقیت، جزئی‌نگری و استارت‌آپ: ۱۲۶

نوآوری‌های آمازون. ۱۲۷

سیستم لجستیک گسترده و مؤثر، رمز موفقیت آمازون. ۱۲۹

پلن‌های زیرکانه و بودجه‌های هنگفت تبلیغاتی.. ۱۲۹

برنامه‌ریزی دقیق بازاریابی آمازون. ۱۲۹

ارتباط با مشتری فوق‌العاده رضایت‌بخش آمازون. ۱۳۰

باشگاه مشتریان، بستری برای رفع نیازهای مشتریان. ۱۳۱

کارت وفاداری مشتریان چیست؟. ۱۳۲

جلوه‌های به‌یادماندنی یک باشگاه ۱۳۲

تعدادی از موفق‌ترین باشگاه‌های مشتریان. ۱۳۳

بررسی و آنالیز تجربه های خرید در فروشگاه آمازون. ۱۳۶

رونق بازار کار شرکت آمازون در دوران شیوع کرونا ۱۳۸

رقبای اصلی آمازون (AMZN) چه کسانی هستند؟. ۱۳۹

تبلیغات آنلاین آمازون، غول خفته بیدار می‌شود. ۱۴۲

جایگاه‌های مختلف تبلیغات آمازون. ۱۴۳

جایگاه تبلیغات در سایت آمازون. ۱۴۴

مالک اطلاعات، صاحب ثروت.. ۱۴۴

آزمایشگاه تبلیغات.. ۱۴۵

رقیب مشتریان. ۱۴۶

فرصت‌های شغلی مرتبط با تبلیغات آمازون. ۱۴۷

آمازون چگونه تبلیغ می کند؟. ۱۴۸

مهمترین راهکار تبلیغاتی.. ۱۴۹

هم بخرید و هم بفروشید. ۱۵۰

آمازون! این شرکت تبلیغاتی بزرگ برای بازاریابی چه کرد؟. ۱۵۱

موتور محرک آمازون چگونه کار می‌کند. ۱۵۱

پلن های تبلیغاتی آمازون چیست؟. ۱۵۲

تبلیغات در آمازون رو به رشد است / آمازون، تهدیدی جدید برای گوگل و فیس بوک.. ۱۵۳

بررسی رقابت.. ۱۵۴

نحوه عملکرد. ۱۵۴

پیشرفت تا کجا؟. ۱۵۵

استراتژی درآمدی غول تجارت الکترونیکی جهان. ۱۵۶

فرصت های شغلی مرتبط با تبلیغات آمازون. ۱۵۸

شروع تا اوج یک استارت آپ “تاریخچه آمازون”. ۱۶۰

اوایل دهه ۱۹۹۰: آغازین. ۱۶۰

عمومی شدن در ۱۹۹۷٫ ۱۶۲

گسترش بیشتر در سال ۱۹۹۸٫ ۱۶۳

رشد ادامه دارد: ۱۹۹۹ و بعد از آن. ۱۶۴

بیانیه و مأموریت شرکت آمازون دات کام. ۱۶۷

بیانیه مأموریت آمازون. ۱۶۹


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود


تاریخ : 09 فروردین 1400 - 17:11 | توسط : نی نی | بازدید : 129 | موضوع : وبلاگ | نظر بدهید

تحقیق استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر زیان دیده در فقه و حقوق ایران

تحقیق استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر زیان دیده در فقه و حقوق ایران

دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر زیان دیده در فقه و حقوق ایران در حجم 44 صفحه با فرمت ورد و رفرنس دهی درون متنی ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق

دانلود تحقیق استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر زیان دیده در فقه و حقوق ایران

تحقیق استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر زیان دیده در فقه و حقوق ایران
مفهوم و هدف مسئولیت مدنی
هدف مسئولیت مدنی
اقسام مسئولیت مدنی
ماهیت مسئولیت قهری 
ارکان تحقق مسئولیت غیر قراردادی
اهلیت و شرط معافیت از مسئولیت
آثار یگانگی نظام مسئولیتها
امکان طرح دوباره دعوای مسئولیت
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 315 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 44

عنوان: تحقیق استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر زیان دیده در فقه و حقوق ایران

دسته: حقوق

فرمت: ورد (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 44 صفحه

این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان " استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر زیان دیده در فقه و حقوق ایران" می باشد که در حجم 44 صفحه با فرمت ورد و رفرنس دهی داخل متن تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته حقوق مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

چکیده

مقدمه

الف) انگیزه انتخاب موضوع

ب) اهمیت و اهداف تحقیق

ج) سوالات و فرضیه های تحقیق

د) پیشینه تحقیق

ه) روش تحقیق

1 - مفهوم و هدف مسئولیت مدنی

1ـ1ـ مفهوم مسئولیت مدنی

1 – 2 – هدف مسئولیت مدنی

1 – 2 – 1 – جلب رضایت زیاندیده

1-2 – 2 – هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با عامل ورود زیان

2 – اقسام مسئولیت مدنی

2 – 1 – مفهوم مسئولیت قراردادی

2 – 2 – ماهیت مسئولیت قراردادی

2 – 3 – مفهوم مسئولیت قهری

2 – 4 – ماهیت مسئولیت قهری

3 – ارکان تحقق مسئولیت غیر قراردادی

3 – 1 – فعل زیانبار

3 – 2 – ورود ضرر

3 – 3 – رابطه علیت بین عمل زیانبار و ورود ضرر

3 – 4 – تقصیر

4 – ارکان تحقق مسئولیت قراردادی

4 – 1 – وجود قرارداد معتبر

4 – 2 – ورود ضرر

5 – وحدت یا دوگانگی نظام مسئولیت

6 – نظریه دوگانگی (ثنویت) نظام مسئولیت

6 – 1 – تفاوت در مبنا

6 – 2 – تفاوت در تقصیر و اثبات آن

6 – 3 – تفاوت در اهلیت و میزان خسارت قابل مطالبه

6 – 4 – تفاوت در سایر مشخصات

7 – 1 – ادله قائلین به یگانگی دو نظام

 7 – 2 – 1 – یکسانی از حیث مبنا

7 – 2 – 2 – یکسانی از حیث مفهوم تقصیر و اثبات آن

7 – 3 – اهلیت و شرط معافیت از مسئولیت

7- 4 – یگانگی در سایر مشخصات

8 – آثار و نتایج عملی جداسازی یا وحدت نظام مسئولیت ها

8 – 1 – آثار مثبت و منفی جدایی نظام مسئولیتها

8 – 2 – آثار یگانگی نظام مسئولیتها

9 – حق زیان دیده در انتخاب نظام مسئولیت

10 – حق انتخاب و دلایل آن

10 – 1 – اختیار خواهان در تعیین مبنای دعوی

10 – 2 – دلایل موافقان نظریه حق انتخاب

10 – 3 – معایب نظریه حق انتخاب

11 – نظریه عدم اختیار خواهان

11 – 1 – مبنای نظریه عدم اختیار خواهان

11- 2 – انتقادات وارد بر نظریه عدم حق انتخاب

12 – امکان یا عدم امکان جمع بین دو مسئولیت

12 – 1 – مطالبه دو خسارت جداگانه

12 – 2 – امکان طرح دوباره دعوای مسئولیت

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود تحقیق استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر زیان دیده در فقه و حقوق ایران


تاریخ : 07 فروردین 1400 - 20:14 | توسط : نی نی | بازدید : 124 | موضوع : وبلاگ | نظر بدهید

دانلود پاورپوینت خانه آقازاده در ابر کوه یزد

پاورپوینت خانه آقازاده در ابر کوه یزد

پاورپوینت خانه آقازاده در ابر کوه یزد پاورپوینت خانه آقازاده در ابر کوه یزد

دانلود پاورپوینت خانه آقازاده در ابر کوه یزد

پاورپوینت خانه آقازاده در ابر کوه یزد
دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 68012 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 36

پاورپوینت خانه آقازاده در ابر کوه یزد

قسمتی از متن.............

فهرست

تاریخچه بنا.......................................................................................................1

 

شناخت بنا........................................................................................................2

 

موقعیت فعلی....................................................................................................3

 

مشخصات بنا....................................................................................................4

 

نوع بهره برداری خصوصیات بارز بنا.............................................................................5

 

عوامل تزیین شده و نوع آنها........................................................................................6

 

نوع مالکیت بنا و مشخصات آن در ردیف آثار تاریخی...........................................................7

 

اقدامات انجام شده در مورد بنا با ذکر مشخصات.................................................................8

 

توضیح ضروری و اختصاصی بنا..................................................................................9

 

دانلود پاورپوینت خانه آقازاده در ابر کوه یزد


تاریخ : 04 فروردین 1400 - 16:43 | توسط : نی نی | بازدید : 160 | موضوع : وبلاگ | نظر بدهیدمشاوره، آموزش، طراحی و ساخت فروشگاه اینترنتی